تفاوت اپل و گوگل در یک آمار ساده

تفاوت اپل و گوگل در یک آمار ساده

هزینه تبلیغات اپل:١.٨ میلیارد گوگل:٣.٢ میلیارد درآمد اپل:٢٣٣ میلیارد گوگل:۶٨ میلیارد ارزش اپل:١۵۴ میلیارد گوگل:٨٢ میلیارد

به اشتراک بگذارید